De Vereniging Goud- en Zilversmeden heeft van de vakbonden FNV en CNV een aankondiging ontvangen van een landelijke actiedag op maandag 18 maart a.s. Hun acties zijn gericht tegen het kabinet vanwege het uitblijven van een pensioenakkoord.

Welke acties gepland worden, is nog niet duidelijk. Dit kunnen stakingen zijn of bijeenkomsten dan wel flyer-acties.

De VGZ keurt stakingen en andere acties die bedrijven benadelen sterk af en heeft juridisch getoetst of deze acties rechtmatig zijn. De conclusie is echter dat deze acties vallen onder het bereik van het collectief actierecht van artikel 6 lid 4 van het Europees Sociaal Handvest omdat het arbeidsvoorwaarden betreft waarover tot voor kort nog door de sociale partners werd overlegd.

De VGZ wijst erop dat geen loon verschuldigd is over de tijd die door het deelnemen aan de acties niet wordt gewerkt (door wie dan ook). Ook met de loonbetaling samenhangende zaken (vakantiebijslag, vakantiedagen e.d.) mogen evenredig verminderd worden.

Bij acties van de vakbonden in het verleden bleef de Goud- en Zilvernijverheid gespaard. Voor alle zekerheid adviseren wij toch om in uw bedrijf na te gaan of en welke acties uw bedrijf mogelijk kunnen treffen.

Vakbonden dienen rekening te houden met de in acht te nemen veiligheidsmaatregelen en het waarborgen van de veiligheid van de mensen, goederen en materieel tijdens voormelde acties.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het kantoor van de Federatie Goud en Zilver, 070-3867777.