De onderhandelingen over de cao’s Metaal en Techniek zijn op 21 mei 2019 voorgezet. De dag stond in het teken van overleg over de eerder gedane voorstellen van werkgeverszijde, waaronder de modernisering van de ontziemaatregelen voor oudere werknemers en over het generatiepact. Werkgevers hebben een totaalvoorstel gedaan waarin deze onderwerpen zijn meegenomen en met een serieus loonbod.

Partijen hebben overeenstemming bereikt over een toekomstbestendige structuur voor de jeugdlonen. Naast actualisering van de opleidingsniveaus en de vereenvoudiging van de structuur zal aan de wens tegemoet gekomen worden om de hoogte van het loon te koppelen aan het groeien van de ervaring van de BBL-er gedurende diens opleiding.

Pensioenfondsen PMT en PME hebben aan sociale partners gevraagd om per 1 juli 2019 een nieuwe afspraak te maken over de pensioenregeling. Dit kan niet los worden gezien van de te maken cao-afspraken. Partijen hebben geconstateerd dat ten aanzien van de pensioenregeling nog onvoldoende voortgang is geboekt.

Het vertrouwen bestaat dat overeenstemming bereikt kan worden maar dat daar wel meer tijd voor nodig is. Partijen hebben afgesproken om op 4 juni 2019 opnieuw bijeen te komen voor een vijfde onderhandelingsronde.