De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Sinds 25 juli is de wet gewijzigd.

Witwassen houdt in dat illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de illegale herkomst niet langer zichtbaar is. Er is sprake van terrorismefinanciering als vermogen wordt gebruikt om terroristische activiteiten mogelijk te maken.

Cliëntenonderzoek
De aanpassing van de wet houdt in dat u een cliëntenonderzoek moet doen als u goederen verkoopt en de contante betaling daarvan bedraagt € 10.000 of meer (was € 15.000). Het maakt daarbij niet uit of de betaling in één keer gebeurt of in delen of termijnen. Let op: deze verplichting geldt niet langer slechts voor de verkoop van de goederen, maar ook voor de in- en aankoop ervan.
Denkt u dat er bij een bepaalde transactie sprake kan zijn van witwassen of terrorismefinanciering dan dient u deze te melden bij de FIU-Nederland.

Altijd melden
De verkoop van bepaalde goederen waarbij de contante betaling € 20.000 of meer (was € 25.000) bedraagt dient u altijd te melden. Het gaat dan om de volgende goederen:
• sieraden en juwelen
• edelstenen
• edele metalen
• antiquiteiten
• kunstvoorwerpen
• voertuigen en schepen
Verder moet een transactie van of ten behoeve van iemand die uit een land komt dat op de lijst met risicolanden staat ook altijd te worden gemeld.

Cliëntenonderzoek
Met het cliëntenonderzoek komt u te weten met wie u zaken doet. U moet dit onderzoek doen voordat u een verkooptransactie uitvoert of voordat u een zakelijke overeenkomst met uw cliënt sluit. U moet de identiteitsgegevens van uw cliënt vragen en deze gegevens ook controleren, vastleggen en de komende 5 jaar bewaren.

Hoe het cliëntenonderzoek er uitziet, is afhankelijk van de cliënt waar u mee te maken hebt en of u vooraf een verhoogd risico op witwassen of terrorismefinanciering vermoedt. Kijkt u dit na op de website van FIU-Nederland.

Betaling niet in contanten
Bij betalingen die niet contant gedaan worden, bijvoorbeeld via de bank of met een creditcard, hoeft u niets te doen. Let op: een storting door een cliënt van contant geld op uw bankrekening geldt wel als contante betaling.

Meer informatie
Kijkt u op www.fiu-nederland.nl voor de meest recente informatie over de Wwft.