Home >
Privacy statement

Privacybeleid

Onze verantwoordelijkheid en de toepasselijkheid van dit privacybeleid

Wanneer het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens, nemen wij de nodige zorgvuldigheid in acht. Zo verwerken wij niet meer gegevens dan noodzakelijk en zien wij toe op de beveiliging van deze gegevens. Wij zijn er dan ook voor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens (in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming/AVG) op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Dit privacybeleid is van toepassing op al onze diensten en overeenkomsten, gesloten met de Federatie Goud en Zilver, de Nederlandse Juweliers en Uurwerkenbranche en/of de Vereniging Goud- en Zilversmeden. Door gebruik te maken van onze website en/of het sluiten van een overeenkomst, geeft u aan ons privacybeleid te accepteren.


Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij gebruiken en verwerken alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor wij ze hebben ontvangen. Deze gegevens mogen wij op grond van de AVG verwerken omdat deze ons zijn verstrekt in de uitvoering van een (met u) gesloten overeenkomst en/of uw lidmaatschap, omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben en/of omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

De gegevens die zij verwerken zijn onder meer uw (bedrijfs)naam, adres, fax- en telefoonnummer(s), emailadres, btw-, kvk- en rekeningnummers. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

We hebben deze gegevens nodig om contact met u op te nemen, om de met u gemaakte afspraken uit te kunnen voeren en na te komen, collectieve voordelen te realiseren voor onze leden en/of om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.


Wat doen we met uw gegevens?

Wij delen uw gegevens niet met derden en gebruiken die alleen voor onze interne organisatie en planning. Wij deze gegevens alleen wanneer dit noodzakelijk is om onze afspraken met u correct na te kunnen komen of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met partijen waarmee we gegevens delen, maken wij afspraken over het concrete/beperkte doel waarvoor deze gegevens gebruikt mogen worden en de beveiliging van deze gegevens.

De persoonsgegevens die wij verwerken, hebben wij lokaal opgesloten op onze eigen systemen, doch tenminste bij partijen die gevestigd zijn in een land binnen de Europese Economische Ruimte.


Beveiliging persoonsgegevens

Ook wij vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn, daarom zorgen wij voor passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik of diefstal van uw persoonsgegevens te voorkomen. De gegevens zijn opgeslagen, beveiligd met een wachtwoord en de personen die ermee werken zijn gebonden aan geheimhouding(sverklaringen).


Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, dit kan echter per situaties verschillen. Wij hanteren daarbij als redelijk uitgangspunt de wettelijke verjaringstermijnen en/of de wettelijke bewaartermijnen.


Uw rechten

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken, het recht om deze gegevens te corrigeren of te (laten) verwijderen. Ook heeft u het recht om ons te verzoeken de digitale gegevens die wij verwerken over te dragen aan een door u kenbaar te maken derde.

Bij onverhoopte klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, vernemen wij graag van u en lossen dit met u op. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt uw schriftelijke verzoeken of klachten sturen aan:

Federatie Goud en Zilver
Betreft: Privacyrechten
Röntgenlaan 11
2719 DX Zoetermeer
Of per email:
federatie@fgz.nl